Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/8/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για EKTAKTH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/8/2020

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  10/8/2020

Αρίθμ. Πρωτ.:4210

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για EKTAKTH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 22η  Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11/8/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα θεμάτων της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης εκπόνησης μουσιολογικής μελέτης για την ωρίμανση του έργου “ Προστασία και ανάδειξη εκθεμάτων λαογραφικού μουσείου Δήμου Σαμοθράκης ” από πόρους του  προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και προγραμματισμός δράσεων»

(Το θέμα σχετίζεται με ωρίμανση έργου προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, επομένως προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες το θέμα δεν χωράει αναβολής)

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021»

( Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί

ως και τις 21-08-2020 (μέχρι την ως άνω ημερομηνία θα είναι δυνατή η

είσοδος στην εφαρμογή) σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.29/70/οικ. 105048/29-7-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών επομένως η συζήτηση του θέματος δεν χωράει αναβολής)

 

ΘΕΜΑ:4ο  «Περί προσδιορισμού προσόντων τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν για το έτος 2020»

(Σύμφωνα με το αρίθμ. πρωτ.: 47668/28-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι φορείς των θα πρέπει να προσδιορίσουν άμεσα, για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού, τυχόν πρόσθετα προσόντα (πχ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ξένη γλώσσα, εμπειρία) εφόσον κρίνεται απαραίτητο και αιτιολογείται επαρκώς με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής, επομένως το θέμα δεν χωράει αναβολής)

 

 

ΘΕΜΑ: 5ο  «Περί έγκρισης προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για το σχολικό έτος 2020-2021»

(Η διαδικασία πρόσληψης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 1ου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου 2020 σύμφωνα με την αρίθμ. 50175/7-8-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3324/7-8-2020 τ.Β΄), επομένως έχει έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα και δεν χωράει αναβολής)

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο