Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/8/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/8/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 24/8/2020
Αρίθμ. Πρωτ.: 4461

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 23η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28/8/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και την αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα : 1o «Περί ψήφισης κανονιστικής πράξεως για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού όπως προβλεπόταν στην 234/2016 απόφ. Δ.Σ.»

Θέμα: 2o «Περί υπολογισμού τελών ύδρευσης στα θολά και προβληματικά υδρόμετρα»

Θέμα: 3o : «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ιδιαίτερης σημασίας σχετικά με αγωγή υπαλλήλων του Δήμου κατά του Ο.Τ.Α με την επωνυμία « Δήμος Σαμοθράκης» για περικοπές τόσο στους μισθούς όσο και στα επιδόματα δώρων, εορτών και επιδόματος αδείας»

Θέμα: 4o «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ιδιαίτερης σημασίας σχετικά με καταγγελία ιδιοκτητών ΤΑΧΙ»

Θέμα: 5o «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου ιδιαίτερης σημασίας σχετικά με αγωγή του Καλπάκα Πέτρου του Ελευθ. κατά του Ο.Τ.Α με την επωνυμία Δήμος Σαμοθράκης»

ΘEMA: 6o «Περί έγκρισης αποδοχής αίτησης μη ανανέωσης σύμβασης εργασίας με το Δήμο Σαμοθράκης που λήγει στις 31/8/2020 για το έτος 2020-2021 της Παπαδοπούλου Όλγας κλάδου ΠΕ ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών και έγκριση πρόσληψης με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ από 1/9/2020 έως 31/8/2021 με δυνατότητα ανανέωσης για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ¨Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής¨ της επόμενης στην σειρά κατάταξης υποψήφιας για την αντικατάστασή της»

ΘΕΜΑ: 7o «Περί έκπτωσης του Χατέλου Βασίλη του Σάββα στο οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού – παραλίας (Δυτικά παραλίας Ακρωτήρι Καμαριώτισσας για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας αυτοκινούμενης ή μη € σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις του άρθρου 14 της ΚΥΑ 47458 και εμβαδό αιγιαλού 500 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών & ξαπλωστρών λόγω μη προσέλευσης υπογραφής σύμβασης μίσθωσης εντός εύλογου διαστήματος»

Θέμα: 8o «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου με παρελκόμενα (αρ διακ 1140/5-3-2020)

ΘΕΜΑ: 9o « Περί έγκρισης της τεχνικής μελέτης για το υποέργο: «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας», συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εννιά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (49.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Θέμα : 10ο « Περί έγκρισης της τεχνικής μελέτης για το υποέργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου», συνολικού προϋπολογισμού δέκα οχτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο ευρώ (18.352,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Θέμα : 11o «Περί έγκρισης της τεχνικής μελέτης για το υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού διακριτής συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών», συνολικού προϋπολογισμού εννιακοσίων δέκα εφτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (917.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος

Γαλατούμος Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο