Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/11/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                Σαμοθράκη  30/10/2020

Αρίθμ. Πρωτ.:6480

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 29η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 4/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 14.00 μ.μ και λήξη 15.30 μ.μ.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα : 1o «Περί  έγκρισης 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου:  «Έργα αξιοποίησης Υδρογεώτρησης Προφήτη Ηλία Δήμου Σαμοθράκης»

 

Θέμα: 2ο «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης»

 

Θέμα 3ο : Περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα  και την έγκριση υποβολής της Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής συλλογής στο Δήμο Σαμοθράκης», στην  Πρόσκληση ΑΤ04 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

 

Θέμα:4ο Την έγκριση της υπ΄αριθμό 37/2020  τεχνική μελέτη Προμήθειας   με τίτλο : «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Ανακύκλωσης»

 

Θέμα 5ο: Την έγκριση της υπ΄αριθμό 38/2020  τεχνική μελέτη Υπηρεσίας   με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»

 

 

Θέμα 6ο : Περί απαλλαγής υπόλογου  και έγκρισης απόδοσης λογ/σμού για ασφάλειες αυτ/των

 

Θέμα 7ο: Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου

 

Θέμα 8ο : «Περί ανάθεσης δικηγόρου  υπόθεσης ειδικής σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου»

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος

 

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο