Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/12/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29/12/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 23-12-2020
Αρίθμ. Πρωτ.: 7579

                 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της                               Οικονομικής Επιτροπής                              (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Καλείστε να συμμετάσχετε στην 34η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 14.00 και λήξη 15.30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και την αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘEMA: 1ο «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου ‘’Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης’’ και κατακύρωση του διαγωνισμού»

ΘΕΜΑ: 2ο Περί έγκρισης 2ης παράτασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Θέμα : 3o «Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης έργου Κατασκευής καταθλιπτικού αγωγού των γεωτρήσεων Καμαρώτισσας έως την δεξαμενή Παρακ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016»

ΘΕΜΑ :4ο «Περί 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού»

ΘΕΜΑ :5ο«Περί έγκρισης δαπανών και απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής διοδίων και απαλλαγής υπόλογου»

ΘΕΜΑ : 6ο «Περί έγκρισης δαπανών και απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής διοδίων και απαλλαγής υπόλογου»

ΘΕΜΑ : 7o «Περί έγκρισης δαπανών και απόδοσης λογαριασμού εισητηρίων container και απαλλαγής υπόλογου»

ΘΕΜΑ : 8Ο «Περί έγκρισης δαπανών και απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (ταχυδρομικών τελών) και απαλλαγής υπόλογου»

ΘΕΜΑ : 9Ο «Περί έγκρισης δαπανών και απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (οχήματα) και απαλλαγής υπόλογου»

ΘΕΜΑ : 10Ο «Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής»

ΘΕΜΑ : 11Ο «Περί απαλλαγής υπόλογου παγίας προκαταβολής»

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

             Ο Πρόεδρος                                   Γαλατούμος Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 1. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 2. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 3. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
  Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο