Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-2-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 18-2-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:766

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 14.00  και λήξη 15.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852

 

 

/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ: 1Ο Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού  διαγωνισμού «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου –τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

 

ΘΕΜΑ :2Ο  5η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ – ΤΔ/41ΣΠ”.

 

 

Θέμα: 3o Λήψη απόφασης α) αποδοχής  των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα  Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Στον άξονα προτεραιότητας : «Περιβάλλον» Με τίτλο : «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» Και β) έγκριση υποβολής της Πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» με δύο υποέργα 1. «Προμήθεια μεγάλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης αυτών», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (1,481.800,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2. «Προμήθεια μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης αυτών», συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων δέκα  χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι  ευρώ και δώδεκα λεπτά (510.896,12€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Θέμα: 4o Λήψη απόφασης έγκριση της υπ΄αριθμό 5 / 2021 μελέτης  της Τεχνικής Υπηρεσίας για το υποέργο 1: «Προμήθεια μεγάλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης αυτών», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (1,481.800,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

   

Θέμα: 5o  Λήψη απόφασης έγκριση της υπ΄αριθμό 6 / 2021 μελέτης  της Τεχνικής Υπηρεσίας για το υποέργο 2: «Προμήθεια μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης αυτών», συνολικού προϋπολογισμού πεντακόσιες δέκα  χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών  (510.896,12 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

 

ΘΕΜΑ: 6Ο Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού “Κατεδάφιση τμημάτων, εσωτερική διαρρύθμιση με πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφων τμημάτων με υπόγειο του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης”.

 

ΘΕΜΑ: 7o Περί υποβολής αιτήματος τεχνικής βοήθειας προς την Περιφέρεια ΑΜΘ με την ένταξη  στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με τίτλο: “ Μελέτες για τη ωρίμανση  του έργου «Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης¨.   

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Προέδρου και της πρακτικογράφου της Οικονομικής Επιτροπής (mayor@samothraki.gr και l.vrachiolia@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής και στην πρακτικογράφο με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους στα κινητά τηλέφωνα: 6938080826, 6979008422.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο