Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/3/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/3/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 12-3-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:1121

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 12.00  και λήξη 13.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1ο «Περί έγκρισης πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων  τακτικού προσωπικού του Δήμου Σαμοθράκης ετών 2022-2025»

 

 ΘΕΜΑ:2ο «Περί έγκρισης πρόσληψης μίας (1) θέσης εξειδικευμένου προσωπικού (εμψυχωτή/τριας) για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας για το σχολικό έτος  2020- 2021 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και καθορισμός ειδικότητας»

 

ΘΕΜΑ:3ο «Περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού για κάλυψη αναγκών τεχνικών υπηρεσιών (από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους)  έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:4ο «Περί έγκρισης προγραμματισμού συμβάσεων  μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών  (έναντι αντιτίμου) έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:5ο «Περί ισχύος αναγκαιότητας πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 »

 

ΘΕΜΑ:6ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό αντιτίμου στους χρήστες του Δημοτικού Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς Νήσου Σαμοθράκης έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:7ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό αντιτίμου στους χρήστες του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:8ο «Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας για την μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου για τοποθέτηση και φύλαξη μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού ιδιοκτησίας του Δήμου»

ΘΕΜΑ:9ο «Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 157παρ.5 του Ν.4412/2016 για το έργο : “ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ”

 

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών έτους 2021.

ΘΕΜΑ:11ο Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Σαμοθράκης.

 

  • ΘΕΜΑ:12ο Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ:13ο  Έγκριση 3ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

 

ΘΕΜΑ:14ο Αποδοχή δωρεάς προϊόντων κιλικίου της Ναυτιλιακής εταιρείας ZANTE FERRIES.

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο