Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/4/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/4/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 22-4-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:1873

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 14η  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα γίνει στις 27 Aπριλίου 2021 ημέρα Tρίτη  και ώρα έναρξης 13.30  και λήξη 14.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο  «Έγκριση συνέχισης διαδικασίας ανάθεσης έργου ‘’Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης’’ με τους οικονομικούς φορείς που κατέθεσαν παράταση ισχύος προσφορών».

 

ΘΕΜΑ:2ο  «Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου & Σαμοθράκης και συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης στην  Σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου & Σαμοθράκης σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης στον Δημάρχο».

 

ΘΕΜΑ:3o «Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για εισιτήρια αυτοκινήτων του Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για ταχυδρομικά τέλη Δήμου Σαμοθράκης».

 

 

ΘΕΜΑ: 5ο  «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος 200 τ.μ. πλατείας Καμαριώτισσας για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ)».

».

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί ισχύος αναγκαιότητας πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη εποχιακών αναγκών υπηρεσιών (από αντίτιμο) προγραμματισμού έτους 2020  κάμπινγκ Πλατιάς και Υδροθεραπευτηρίου και ανάκληση της αρίθμ. 51/2021 απόφαση της ΟΕ  ¨Περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού για κάλυψη εποχιακών αναγκών υπηρεσιών (από αντίτιμο)  έτους 2021».

 

ΘΕΜΑ: 7ο « Έγκριση προτεραιοποίησης έργων του Δήμου Σαμοθράκης στο πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο