Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/5/21

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/5/21

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 15η  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα γίνει στις 17 Mαίου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 13.30  και λήξη 14.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταδυτικού κέντρου με σκοπό την αδειοδότηση και λειτουργία του».

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση πρακτικού κήρυξης άγονης της επαναληπτικής δημοπρασίας για την μίσθωση τμημάτων παραλιών Καμαριώτισσας».

 

ΘΕΜΑ: 3ο Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης  και όρων διαγωνισμού για την προμήθεια ‘Ενός (1) οχήματος εκκένωσης φρεατίων, απόφραξης αγωγών και μεταφοράς λυμάτων’ .

 

 

ΘΕΜΑ :4ο Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και επιτροπής ενστάσεων για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ‘’Ενός (1) οχήματος εκκένωσης φρεατίων, απόφραξης αγωγών και μεταφοράς λυμάτων’ προϋπολογισμού 161.290,32€ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

ΘΕΜΑ:5Ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού σχολείου Χώρας του Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ:6Ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

 

ΘΕΜΑ:7Ο  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο¨ Εξοπλισμός γεώτρησης για την περιοχή Τρύπα Καμαριώτισσας¨

 

ΘΕΜΑ:8Ο  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο ΄΄Αντιπλημμυρική προστασία υποδομών ύδρευσης Παλαιόπολης-Κατσαμπά¨

 

ΘΕΜΑ: 9ο  Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών &  καθορισμός των όρων διενέργειας διαγωνισμού  για την προμήθεια τροφίμων   για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σαμοθράκης και την διάθεση της πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ:10ο Περί οριστικής παραλαβής της Μελέτης ‘’Υδραυλική μελέτη του έργου Εκσυγχρονισμός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Προφήτη Ηλία ”

 

ΘΕΜΑ:11ο Περί οριστικής παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης για το έργο Εκσυγχρονισμού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Προφήτη Ηλία

 

ΘΕΜΑ:12ο  «Περί εισήγησης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:13ο  «Περί έγκριση υποβολής ένταξης της πράξης ¨Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης¨  στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ01 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, στον άξονα προτεραιότητας:  Περιβάλλον με τίτλο: Υποδομές ύδρευσης»

 

ΘΕΜΑ: 14ο «Περί εισήγησης επιβολής τέλους σύνδεσης στους χρήστες δικτύου ύδρευσης στα πλαίσια του έργου ¨Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης¨».

ΘΕΜΑ:15ο Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2021.

  

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο