Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/5/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/5/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 17-5-2021-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:2244

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 16η  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα γίνει στις 21 Mαίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 13.30  και λήξη 14.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1o «Περί έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης και διενέργειας διαγωνισμού των:

 Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου»,

Υποέργο 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γηπέδου 5x5» και

Υποέργο 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων και αθλητικού εξοπλισμού»

της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας & προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  προϋπολογισμού 600.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».

 

 

ΘΕΜΑ: 2o Έγκριση υποβολής πρότασης για την Πράξη: «Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και του φυσικού κάλλους της Σαμοθράκης μέσω στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης του αεροπορικού τουρισμού» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονας Προτεραιότητας: “Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός” Πρόσκληση ΑΤ14 τίτλος: “Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021” και αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

  

 ΘΕΜΑ 3ο: 6η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ – ΤΔ/41ΣΠ”.

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο