Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-6-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 19η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-6-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  18-6-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:2919

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 19η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 19η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 22η του μηνός Iουνίου έτους 2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης  τευχών δημοπράτησης  και όρων διαγωνισμού για την σύμβαση έργου  ‘’Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης  και όρων διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ”Βελτίωση τοπικού δικτύου Χώρας –Αλωνίων .’’   

 

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Τροποποίηση της 98/2021 Απόφασης της Οικονομικής Περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας και προμήθεια εξοπλισμού» για την ενσωμάτωση των διατάξεων του Ν. 4782/2021 για τις δημόσιες συμβάσεις.

 

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών φιλοξενίας τριών (3) Ιδιωτών Εθελοντών Ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων σε συνεργασία με το Κοινωνικό Ιατρείο και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου» .

 

ΘΕΜΑ: 4ο  Περί  συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς για υπόθεση του Δήμου(ΜΠΑΤΖΙΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) κατόπιν δικαστικής απόφασης.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Σαράντος Γεώργιος

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο