Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/6/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/6/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 29-6-2021

Αρίθμ. Πρωτ.: 3096

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                           Οικονομικής Επιτροπής

                                                                          (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 20η  Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 14.00  και λήξη 15.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘEMA: 1ο «Έγκριση έκτακτου χαρακτήρα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 (Το κάτωθι θέμα της συνεδρίασης έχει έκτακτο και επείγοντα χαρακτήρα λόγω αποκλειστικής προθεσμίας απάντησης στην σχετική πράξη του  Ελεκτικού Συνεδρίου και δεν χωράει αναβολής)

 

ΘΕΜΑ:  2ο  «1.Πλήρης Λεκτική Αιτιολόγηση Βαθμολόγησης Κριτηρίων Κριτηρίων Κ.1.1.1, Κ.1.1.2, Κ.1.1.3, Κ.1.2.2, Κ.1.3.1, Κ.1.3.2, Κ.1.3.3, Κ.1.3.4, Κ.1.3.6, Κ.1.3.7, Κ.1.4.1, Κ.1.4.4, Κ.2.1 και Κ.2.2. για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ως συμπλήρωση των υφιστάμενων κριτηρίων Κ.1.1.4, Κ.1.2.1, Κ.1.3.5, Κ.1.4.2, Κ.1.4.3 που αναφέρονται στο από 19/01/2021 1ο Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής».

(Η παραλαβή της πράξης του Ελεκτικού Συνεδρίου έγινε στις 23/6/2021 και θα πρέπει να απαντηθεί  πριν εκπνεύσει η προθεσμία των 15 ημερών (ήτοι 7/7/2021)

 

 Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο