Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/7/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/7/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ             

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                        Σαμοθράκη  23-7-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:3672

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 28η του μηνός Iουλίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

ΘΕΜΑ:1ο  «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών λειτουργίας μονάδας ιαματικής θεραπείας (υδροθεραπευτήριο) Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ:2ο  «Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της υπ. αρ. 2371/24-5-2021 διακήρυξης και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου.

 

ΘΕΜΑ:3ο «Περί έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης και διενέργειας διαγωνισμού  της μελέτης ”ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΗΜΝΙΩΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ‘ προϋπολογισμού  79.959,85€ με ΦΠΑ (24%).

 

ΘΕΜΑ:4ο  «Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθ. 221 του ν.4412/2016 για την διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης της μελέτης ”ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΗΜΝΙΩΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.

 

ΘΕΜΑ:5ο  «Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθ. 221 του ν.4412/2016 για την διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης του έργου ”Βελτίωση τοπικού δικτύου Χώρας –Αλωνίων ’’.

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης έργων «Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης των οικισμών Δήμου Σαμοθράκης»  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

 

ΘΕΜΑ:7ο  «Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης έργων «Κατασκευή Γεώτρησης στη Θέση Σωτήρας του Δήμου Σαμοθράκης»  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης έργων «Εξοπλισμό γεώτρησης στη θέση Σωτήρας Σαμοθράκης»  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί έγκρισης κίνησης αυτοκινήτων του δήμου εκτός ορίων δήμου.

 

ΘΕΜΑ: 10ο « Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής της περίπτωσης Σύνδεση με το Δίκτυο μέσης τάσης /χαμηλής  τάσης του ακινήτου εγκατάστασης στην διεύθυνσή ΑΛΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ και ορισμός υπόλογου.

ΘΕΜΑ: 11ο «Περί έγκρισης πρώτου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ομάδα 1 Α Είδη παντοπωλείου, για την ομάδα 1 Γ είδη οπωροπωλείου και για την ομάδα 1 Δ είδη κρεοπωλείου και κήρυξη άγονου πρόχειρου διαγωνισμού για την ομάδα 1 β είδη αρτοπωλείου για την σίτιση στο Παιδικό Σταθμό.

 

ΘΕΜΑ: 12ο «Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.

 

ΘΕΜΑ: 13ο «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.

 

ΘΕΜΑ: 14ο «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.

 

ΘΕΜΑ: 15ο «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Σαράντος Γεώργιος

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο