Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 25η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-8-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 25η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-8-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ             

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                        Σαμοθράκη  16-8-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:3996

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 25η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 25η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 20η του μηνός Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων και καθορισμός αριθμός θέσεων και ωρών απασχόλησης»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου στην διοργάνωση συνεδρίων  υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

ΘΕΜΑ: 3 ο  «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών φιλοξενίας ενός (1) εθελοντή ιατρού οφθαλμιάτρου και δύο βοηθών για παροχή υπηρεσιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στα πλαίσια του Κοινωνικού Ιατρίου από το Κέντρο Κοινότητας ».

 

ΘΕΜΑ: 4ο Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός έδρας Δήμου Σαμοθράκης.

Θέμα : 5ο Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού  και κατακύρωση διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάθεσης της σύμβασης: «Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης των οικισμών Δήμου Σαμοθράκης» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, προϋπολογισμού 278.467,92 €

 

 

Θέμα : 6ο Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού και κατακύρωση διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάθεσης της σύμβασης: «Εξοπλισμός Γεώτρησης στην θέση Σωτήρας του Δήμου Σαμοθράκης» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, προϋπολογισμού 49.376,43€  

 

 

 

Θέμα: 7ο Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού και κατακύρωση διαδικασίας  Διαπραγμάτευσης για την ανάθεσης της σύμβασης: «Κατασκευή Γεώτρησης στην Θέση Σωτήρας του  Δήμου Σαμοθράκης» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, προϋπολογισμού 57.617,18€  

 

 

Θέμα:8ο Περί ακύρωσης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 150/2021 (Περί έγκρισης «Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης του ακινήτου εγκατάστασης στην διεύθυνση Αλώνια ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ  και ορισμός υπόλογου».)

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Σαράντος Γεώργιος

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο