Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8-9-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8-9-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 3-9-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:4339

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

Καλείστε να προσέλθετε στην 27η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 8η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο:Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού  και κατακύρωση διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάθεσης της σύμβασης: «Υπηρεσία Έκτακτης αποκομιδής ανακυκλώσιμων λόγω βλάβης οχήματος του Δήμου’’ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, προϋπολογισμού 5.615,90€

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

6. Σαράντος Γεώργιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο