Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 30η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/10/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 30η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                        Σαμοθράκη 01.-10-2021

Αρίθμ. Πρωτ :4861

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                     

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 30η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 30η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η Oκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων και οχημάτων του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ:  2ο  «Έγκριση προπληρωμής εισιτηρίων αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ:  3ο  «Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».

 

ΘΕΜΑ: 4ο  «Περί έγκρισης σύναψης μίσθωσης έργου με Παιδίατρο για την ιατρική παρακολούθηση νηπίων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού ανά 15 ημέρες για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ για το σχολικό έτος  2021-   2022 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

ΘΕΜΑ:  5ο  «Περί τροποποίησης της 137/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ¨Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου στην διοργάνωση συνεδρίων (Φιλοσοφικό και Δημοσιογραφικό) υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού¨».

 

ΘΕΜΑ:  6ο «Περί έγκρισης αποτελέσματος Πρακτικού αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΗΜΝΙΩΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

 

ΘΕΜΑ: 7ο « Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού για την ανάθεση της σύμβασης ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση της υπάρχουσας  του Δήμου Σαμοθράκης’’».

 

ΘΕΜΑ:   8ο «Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού αξιολόγησης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΛΩΝΙΩΝ».

 

 

ΘΕΜΑ:  9ο «Περί τροποποίησης της αρίθμ. 179/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αντικατάσταση προέλευσης των πόρων κάλυψης μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριστριών Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας».

 

 

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου».

 

 

ΘΕΜΑ: 11ο «Περί έγκρισης κίνησης αυτοκινήτων».

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

  1. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Βίτσας Αθανάσιος
  3. Γρηγόραινας Ιωάννης
  4. Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα
  5. Τερζή Αναστασία
  6. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο