Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29-10-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 32η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29-10-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                            Σαμοθράκη  25-10-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:5343

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 32η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 32η   τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 29η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

ΘΕΜΑ 1ο:Περί έγκρισης μετακίνησης αυτοκινήτων εκτός ορίων του Δήμου Σαμοθράκης.

 

ΘΕΜΑ 2ο:Περί έγκρισης 2ου πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση τοπικού οδικού δικτύου Χώρας Αλωνίων».

 

ΘΕΜΑ 3ο:Περί έγκρισης 2ου πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση της υπάρχουσας  του Δήμου Σαμοθράκης».’

 

ΘΕΜΑ 4ο:Περί έγκρισης 2ου πρακτικού και κατακύρωσης της σύμβασης «Εκπόνηση Μελέτης για την ωρίμανση του έργου, Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης’’.

 

ΘΕΜΑ 5ο:Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης του  έργου με τίτλο: ‘’Επισκευή στέγης Γυμνασίου Λυκείου Σαμοθράκης’’  προϋπολογισμού 53.049,09€ (πλέον ΦΠΑ) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.

 

 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ 7ο:Περί έγκρισης διαγραφής ποσού για ύδρευση λόγω λάθους.

 

ΘΕΜΑ 8ο:Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021.

 

ΘΕΜΑ 9ο:Περί έγκρισης παράτασης του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ”.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβή του έργου:

                                       “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ”

 

ΘΕΜΑ 11ο: Περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καθορισμού των όρων για την ανάθεση της σύβασης μελέτης  ‘’Μελέτη πυροπροστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σαμοθράκης’’ προϋπολογισμού 15.721,71€με ΦΠΑ  και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών .

 

ΘΕΜΑ 12ο:Περί καθορισμού των όρων απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο Αξιοποίηση αναβάθμιση μονάδας Ιαματικής θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης και έγκριση της 48/2020 μελέτης.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο