Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 33η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-11-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 33η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-11-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 15-11-2021
Αρίθμ. Πρωτ.:5708

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 33η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

Καλείστε να προσέλθετε στην 33η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη 19η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ” ».

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης  και όρων διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης   ‘’Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης’’ ».

ΘΕΜΑ: 3ο«Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης  και όρων διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης   ‘’Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Σαμοθράκης’’».

ΘΕΜΑ: 4ο«Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός έδρας Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 5ο « ‘Έναρξη B’ Φάσης της Μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 6ο« Περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας για αγορά οικοπέδου για ανέγερση νέου νηπιαγωγείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού και 3ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση της υπάρχουσας  του Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 8ο« Περί ανάθεσης σε δικηγόρο ζητήματος ειδικής σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης».

ΘΕΜΑ: 9ο« Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ασφαλειών οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου».

ΘΕΜΑ: 10ο« Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου».

ΘΕΜΑ: 11ο« Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».

ΘΕΜΑ: 12ο« Περί έγκρισης διαγραφής ποσού για ύδρευση λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας Ύδρευσης».

ΘΕΜΑ: 13ο« Περί έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου στο Δήμο Σαμοθράκης», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4410/22-06-2021 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 στο Μέτρο 2 και την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο