Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 34η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/12/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 34η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 2-12-2021
Αρίθμ. Πρωτ.:6024

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 34η δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

Καλείστε να προσέλθετε στην 34η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη 6η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ: 1ο « Περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης για τις ανάγκες υλοποίησης της  πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης¨ με κωδικό ΟΠΣ 5002721 για χρηματοδότηση στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή- ΕΚΤ» του Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2014-2020 σε αντικατάσταση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου αντίστοιχης ειδικότητας».

ΘΕΜΑ: 2ο « ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ:3ο «Ακύρωση της υπ΄αρ. 46/21 απόφασης Ο.Ε. που αφορά
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», γιατί σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ.: 288208/25-11-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για το εν λόγω θέμα απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο.».

ΘΕΜΑ:4ο «Ακύρωση της υπ΄αρ. 123/21 απόφασης Ο.Ε. που αφορά Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», γιατί σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ.: 288198/25-11-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για το εν λόγω θέμα απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο.».

ΘΕΜΑ: 5ο « Έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός έδρας Δήμου Σαμοθράκης.».

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί διαγραφής βεβαιωμένου ποσού στον Καπέλα Εμμανουήλ λόγο λάθους από υπαιτιότητα της υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ: 7ο Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθ. 221 του ν.4412/2016 για την διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης της Μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ: 8ο Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθ. 221 του ν.4412/2016 για την διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης της Μελέτης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ: 9ο«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνη της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας για την υποστήριξη υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης του Κέντρου Κοινότητας Δήμους Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 10ο«Περί εισήγησης 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 προς Δημοτικό Συμβούλιο».

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο