Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ...

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-6-2020

43
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη  29-5-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 2401

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού 

                                                                Συμβουλίου

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 11η  τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2020 που θα διεξαχθεί στις 5/6/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 43.121,01 € στο Δήμο Σαμοθράκης  προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊου Covid-19»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση 4ης τροποποίησης κατανομής επιχορήγησης του Δήμου Σαμοθράκης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων»

 

ΘΕΜΑ: 3o «Περί κατανομής επιχορήγησης ΥΠΕΣ για επενδυτικές δράσεις πυρασφάλειας-πυροπροστασίας  έτους 2020»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2020»

 

ΘEMA: 5ο «Περί εισήγησης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί τροποποίησης της αρίθμ. 44/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. Σαμοθράκης για παραχώρηση αμοιβής του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ως υποτροφία σε αδύναμους οικονομικά αριστούχους φοιτητές από το νησί¨»

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί επανακαθορισμού κοινοχρήστων χώρων και χρήσης αυτών»

 

ΘΕΜΑ: 8ο  «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για μείωση κατά 50% των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα μέτρα περιορισμού μετάδοσης του κορωνοϊού »

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί εκμίσθωσης παραλιών νήσου Σαμοθράκης με πλειοδοτική δημοπρασία»

 

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό ανταλλάγματος για απ’ ευθείας μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης παραλίας χωρίς δημοπρασία»

 

ΘΕΜΑ:  11ο «Περί εγκρίσεως χάρτας εθελοντισμού Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ:  12ο «Περί έγκρισης αίτησης 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού επί τεχνικού της συνδετήριας επί της συνδετήριας οδού Αλωνίων ΤΔ/41ΣΠ»

 

ΘΕΜΑ: 13ο «Περί έγκρισης αίτησης 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ:  14ο «Περί έγκρισης  δρομολογίων υπεραστικής συγκοινωνίας από 16/6/2020 έως 15/6/2021»

 

ΘΕΜΑ:  15ο «Περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με το Π.Δ. 346/2001 και το Ν.2163/2001 εκτέλεσης υπεραστικών δρομολογίων με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης στην άσκηση αρμοδιότητας υπεραστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νήσου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 16ο «Περί αιτήματος επαγγελματιών για πεζοδρόμηση οδού στον οικισμό Καμαριώτισσα»

 

ΘΕΜΑ: 17ο «Περί εξέτασης αιτήσεων ιδιοκτητών ταξί και επαγγελματιών για επανακαθορισμό χώρου στάθμευσης ταξί στον οικισμό Καμαριώτισσα»

 

ΘΕΜΑ: 18ο «Περί αποδοχής ένταξης πράξης : «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5034581 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

                                                                                          Ο Πρόεδρος

 

Φωτεινού Φωτεινός

 Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)