Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-6-2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-6-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη  29-5-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 2401

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού 

                                                                Συμβουλίου

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 11η  τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2020 που θα διεξαχθεί στις 5/6/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 43.121,01 € στο Δήμο Σαμοθράκης  προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊου Covid-19»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση 4ης τροποποίησης κατανομής επιχορήγησης του Δήμου Σαμοθράκης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων»

 

ΘΕΜΑ: 3o «Περί κατανομής επιχορήγησης ΥΠΕΣ για επενδυτικές δράσεις πυρασφάλειας-πυροπροστασίας  έτους 2020»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2020»

 

ΘEMA: 5ο «Περί εισήγησης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί τροποποίησης της αρίθμ. 44/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. Σαμοθράκης για παραχώρηση αμοιβής του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ως υποτροφία σε αδύναμους οικονομικά αριστούχους φοιτητές από το νησί¨»

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί επανακαθορισμού κοινοχρήστων χώρων και χρήσης αυτών»

 

ΘΕΜΑ: 8ο  «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για μείωση κατά 50% των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα μέτρα περιορισμού μετάδοσης του κορωνοϊού »

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί εκμίσθωσης παραλιών νήσου Σαμοθράκης με πλειοδοτική δημοπρασία»

 

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό ανταλλάγματος για απ’ ευθείας μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης παραλίας χωρίς δημοπρασία»

 

ΘΕΜΑ:  11ο «Περί εγκρίσεως χάρτας εθελοντισμού Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ:  12ο «Περί έγκρισης αίτησης 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικού επί τεχνικού της συνδετήριας επί της συνδετήριας οδού Αλωνίων ΤΔ/41ΣΠ»

 

ΘΕΜΑ: 13ο «Περί έγκρισης αίτησης 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ:  14ο «Περί έγκρισης  δρομολογίων υπεραστικής συγκοινωνίας από 16/6/2020 έως 15/6/2021»

 

ΘΕΜΑ:  15ο «Περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με το Π.Δ. 346/2001 και το Ν.2163/2001 εκτέλεσης υπεραστικών δρομολογίων με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης στην άσκηση αρμοδιότητας υπεραστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νήσου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 16ο «Περί αιτήματος επαγγελματιών για πεζοδρόμηση οδού στον οικισμό Καμαριώτισσα»

 

ΘΕΜΑ: 17ο «Περί εξέτασης αιτήσεων ιδιοκτητών ταξί και επαγγελματιών για επανακαθορισμό χώρου στάθμευσης ταξί στον οικισμό Καμαριώτισσα»

 

ΘΕΜΑ: 18ο «Περί αποδοχής ένταξης πράξης : «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5034581 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

 

                                                                                          Ο Πρόεδρος

 

Φωτεινού Φωτεινός

 Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο