Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/4/2020

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 30-3-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 1497

 

ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού  

                                                                Συμβουλίου

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 3 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 13.30 μ. και λήξη 14.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘEMA: 1ο «Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής εκτίμησης τιμής εκκίνησης μίσθωσης καταδυτικού κέντρου»

(Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας Καπετανίδου Στυλιανή)

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών»

(Εισηγήτρια: Υπάλληλος Γραφείου Προμηθειών Τραπεζανλίδου Θεοδώρα)

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί απαλλαγής αντιτίμου στους εγγεγραμμένους χρήστες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης και προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020 και τροφείων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για όσο χρονικό διάστημα έχει αναστολή η λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»

(Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Καπετανίδου Στυλιανή)

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί ακύρωσης της αρίθμ. 203/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Κομοτηνής  (ΔΕΥΑΚ) ¨ Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση των 2 υποέργων του έργου με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης¨»

(Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καπετανίδου Στυλιανή)

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπηρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο  υγείας.

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6972771515.

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος

 

                                                                                    Φωτεινού Φωτεινός

 Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Γλήνιας Στυλιανός
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο