Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 12/9/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 12/9/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 12-9-2017

Αρ.Πρωτ.5440
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω άμεσης αναγκαιότητας να κλείσει η σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης του Απολογισμού Ισολογισμού έτους 2016 και λόγω ανοίγματος των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1)Περί έγκρισης κατεπείγοντος χαρακτήρα συνεδρίασης.
2) Περί εισήγησης της Ο.Ε. Για σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης του Απολογισμού Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016.
3) Περί εισήγησης Ο.Ε. Για επανακαθορισμό αντιτίμου (τέλος παροχής υπηρεσιών) στους χρήστες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαμοθράκης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο