Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 4/4/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 4/4/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 30-3-2016
Αρ.Πρωτ.: 1192
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Στεργίου Εμμανουήλ
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κορδώνια Ευγενία
5. Μισέντου Φράγκου Άννα
6. Κουτράκη Μαρία
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Aπριλίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Περί Έγκρισης Αποφάσεων του Δημάρχου .
2. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης.

3. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης <<Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου Τ.Κ.Χανδρά>>.
4. Περί έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο