Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 3/8/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  στις 3/8/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 28-7-2015

Αρ.Πρωτ.3888
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Κορδώνια Ευγενία
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Στεργίου Εμμανουήλ
5. Φωτεινού Φώτιος
6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μηνός Αυγούστου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης ,έγκριση της διακήρυξης δημοπρασίας και των συμβατικών τευχών του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
2. Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης ,έγκριση της διακήρυξης δημοπρασίας και των συμβατικών τευχών του έργου ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.
3. Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης, έγκριση της διακήρυξη δημοπρασίας και των συμβατικών τευχών της προμήθειας

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο