Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-4-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-4-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 7-4-2017

Αρ.Πρωτ.1865

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Βογιατζής Ιωάννης

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Πρόξενος Χρήστος

5. Ατζανός Παναγιώτης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Aπριλίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί ανάθεσης σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.

  2. Περί καθορισμού των όρων δημοπράτισης για εκμίσθωση μηχανημάτων αλευρόμυλου του Δήμου Σαμοθράκης.

  3. Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου.

  4. Περί ανάθεσης σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο