Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 17-5-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 17-5-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 125-2017

Αρ.Πρωτ.2547

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Βογιατζής Ιωάννης

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Πρόξενος Χρήστος

5. Ατζανός Παναγιώτης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Μαϊου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης δαπανών και διάθεση της πίστωσης για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας.

  2. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

  3. Περί έγκρισης δαπανών παγίας.

  4. Περί έγκρισης υλοποίησης προϋπολογισμού δ’τριμήνου 2016 και α’ τριμήνου 2017.

  5. Περί ακύρωσης της 13/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Προπληρωμή ταχυδρομικών τελών”

  6. Περί έγκρισης αποφάσεων δημάρχου.

  7. Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή λογαριασμών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο