Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22-5-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22-5-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 18-5-2017

Αρ.Πρωτ. 2743
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Μαϊου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
2. Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης για τα απορρίμματα.
3. Περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για απορρίμματα.
4. Περί έγκρισης συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεως για απορρίμματα.
5. Περί έγκρισης όρων διακήρυξης για διαγωνισμό τροφίμων και γάλατα υπαλλήλων.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο