Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-6-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-6-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 8-6-2017

Αρ.Πρωτ.3284

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Βογιατζής Ιωάννης

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Πρόξενος Χρήστος

5. Ατζανός Παναγιώτης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου.

  2. Περί κατακύρωσης του διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων οικισμών Δήμου Σαμοθράκης.

  3. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

  4. Περί εισήγησης της Ο.Ε.για καθορισμό τιμών κάμπινγκ έτους 2017 »

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο