Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27-10-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27-10-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 25-10-2017

Αρ.Πρωτ. 5958
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω άμεσης αναγκαιότητας αποφάσεων που λόγω της θεομηνίας της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 είναι επιβεβλημένες καθώς και ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τα απορρίμματα που είναι ζωτικής σημασίας) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

2) Περί Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου :
“ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ” και κατακύρωση διαγωνισμού.
2.Περί έγκρισης αποφάσεων δημάρχου.
3.Περί εισήγησης ΟΕ. παράτασης προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών από 30-11-2017 έως 31-12-2017.
4.Περί εισήγησης Ο.Ε. για αναστολή έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ έως 30-12-2017.
Περί εισήγησης της ΟΕ για αναστολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης οι οποίοι εκδόθηκαν βάση των βεβαιωμένων φορολογικών καταλόγων του Δήμου μας.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο