Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 22/1/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 22/1/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 19-1-2018

Αρ.Πρωτ.226

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής(λόγω παρατηρήσεων από το Οικονομικό Παρατηρητήριο οι οποίες έπρεπε να ενσωματωθούν στο σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε προς έγκριση, κατόπιν της αρ. 80β/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Σαμοθράκης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο