Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-2-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-2-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 8-2-2018

Αρ.Πρωτ. 547

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ” (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
2.Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης.
3. Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης ” Ταχυμετρική & υψομετρική αποτύπωση περιοχών με σκοπό την τεκμηρίωση των καταστροφών
λόγω θεομηνίας Δ. Σαμοθράκης ”1. Οικισμός Χώρας Δήμου Σαμοθράκης, 2. Οικισμός
Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης, 3. Οικισμός Λακκώματος Δήμου Σαμοθράκης,
4. Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης ” Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας για την επισκευή – ενίσχυση του φορέα του
Δημαρχείου Σαμοθράκης περιλαμβάνει δύο μέρη (α) έλεγχο της ανωδομής μέσω
αποτυπώσεων, μετρήσεων και στατικών αναλύσεων και (β) τον έλεγχο της
υποδομής (θεμελίωσης) μέσω της εκτέλεσης γεωτεχνικής έρευνας και εκπόνησης της
αντίστοιχης γεωτεχνικής μελέτης.
5. Περί σύστασης παγίας προκαταβολής
6.Περί έγκρισης οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.
7.Περί Ανάθεσης σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.
8. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.
9.Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.
10.Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για κατάργηση δίκης και δικαστικό συμβιβασμό με Μυτράκα (άρθρο 72 παρ.1εδ.ιδ του Ν3852/2010).
11. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.
12. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για κατάργηση δίκης και δικαστικό συμβιβασμό με ΠΡΙΣΜΑ (άρθρο 72 παρ.1εδ.ιδ του Ν3852/2010).
13.Περί προσφυγή και ανάθεσης του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Χώρας Σαμοθράκης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
14.Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
15. Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
16. Περί προσφυγής και ανάθεσης της εργασίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΦΑΓΕΙΟΥ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
17. Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΤΕΣ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
18. Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο