Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-3-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-3-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 8-3-2018

Αρ.Πρωτ.1181

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ” (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Mαρτίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί έγκρισης της μελέτης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διαδικασίας και επιλογής κριτηρίου ανάθεσης του έργου ΄΄Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων .
2ο Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης ”Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου οικισμού Αλωνίων”.
3ο Περί απ’ ευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Χώρας Δήμου Σαμοθράκης.
4ο Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών έτους 2018.
5ο Περί Έγκρισης “Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου konteiner μεταφοράς απορριμμάτων”.
6ο Περί Έγκρισης “Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου οδηγών αυτοκινήτων του Δήμου και konteiner μεταφοράς απορριμμάτων “.
7ο Περί Έγκρισης “Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου αυτοκινήτων του Δήμου ”
8ο Περί σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018.
9ο Περί έγκρισης Διάθεσης πίστωσης.
10ο Περί εξέτασης αιτημάτων σχολικών καθαριστριών του Δήμου για καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για τα έτη 2012,2013,2014,2015,2016,σύμφωνα με την 53361/11-10-2006 Κ.Α.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο