Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 26-3-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 26-3-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 22-3-2018

Αρ.Πρωτ.1439

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί συγκρότησης γνωμοδοτικού οργάνου για την ανάθεση του έργου Κατασκευή Υδρευτικών Γεωτρήσεων.
2. Περί ανάθεσης με διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου λόγω πλημυρών της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017.
3. Περί ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της εργασίας Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Κέντρου Υγείας.
4. Περί ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της εργασίας Αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στις υδρομαστεύσεις Άνω Μεριάς Ξηροποτάμου και Βασιλικού.
5. Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.
6. Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή λογαριασμών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης.
7. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
8. Περί έγκρισης και διάθεσης εφάπαξ αποζημίωσης βάση του Ν. 103/75.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο