Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 4/6/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 4/6/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 31-5-2018

Αρ.Πρωτ.2731

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:1o « Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων κτημάτων και ελαιοκτημάτων του Δήμου»
ΘΕΜΑ:2o Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στους εσωτερικούς δρόμους οικισμών’’ χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης
ΘΕΜΑ:3o Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της παρ 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου του έργου ‘’Βελτίωση ενίσχυση δικτύου ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης’’.
ΘΕΜΑ :4ο Περί έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.
ΘΕΜΑ 5ο Περί έγκρισης δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
ΘΕΜΑ:6ο Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων).

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο