Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 24/9/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 24/9/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 20-9-2018

Αρ.Πρωτ.5108

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:1ο Περί Προσφυγής και ανάθεσης της «Μελέτης Επισκευής- Ενίσχυσης του Δημαρχείου Σαμοθράκης και την ανάθεση μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας του πρώην Γυμνασίου στη Χώρα Σαμοθράκης» με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

ΘΕΜΑ 2ο Περί Προσφυγής και ανάθεσης εργασιών «Αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Δήμου: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης» με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης

ΘΕΜΑ 3ο : Περί διάθεσης πίστωσης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο