Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 21-1-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 21-1-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 17-1-2019

Αρ.Πρωτ.183

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη 1η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης.
2. Περί σύστασης παγίας προκαταβολής
3.Περί έγκρισης οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.
4.Περί ανάθεσης σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.
5.Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής (εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ απορριμμάτων).
6. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής (εισιτηρίων οδηγών).
7. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής (ταχυδρομικών τελών).
8. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής (διοδίων).
9. Περί έγκρισης διαγραφής λογαριασμών ύδρευσης λόγω υπαιτιότητας του Δήμου.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο