Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 29-1-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 29-1-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 24-1-2019

 

Αρ.Πρωτ.310

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Ατζανός Παναγιώτης
  5. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη 2η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης.

2.Περί  έγκρισης οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.

  1. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής (διοδίων).
  2. Περί έγκρισης διαγραφής λογαριασμών ύδρευσης λόγω υπαιτιότητας του Δήμου.
  3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης- τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ‘’Κατασκευή ράμπας και λοιπές εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος’’

 

  1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης- τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης ‘’Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Σαμοθράκης’’

7.Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού  και επιτροπής ενστάσεων για την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού για το έργο ην ‘’Κατασκευή ράμπας και λοιπές εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος’’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο