Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 19-2-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 19-2-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 15-2-2019

 

Αρ.Πρωτ.675

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

 1. Βογιατζής Ιωάννης
 2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 3. Πρόξενος Χρήστος
 4. Ατζανός Παναγιώτης
 5. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη 3η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Περί εισήγησης Οικονομικής Eπιτροπής για παράταση λήξης προθεσμίας εξόφλησης εκκαθαριστικών λογαριασμών ύδρευσης 2017 λόγω παράτασης της λήξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης έως 26-3-2019.

2.Περί  συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών έτους 2019.

 1. Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή λογαριασμού ύδρευσης λόγω ένδειας.
 2. Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού  και επιτροπής ενστάσεων για την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού για το έργο tην ‘’Κατασκευή ράμπας και λοιπές εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος’’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

5.Περί προσφυγής και ανάθεσης της υπηρεσίας τοπογραφικής αποτύπωσης Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης σε πέντε  περιοχές των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

 1. Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019.
 2. Περί προσφυγής και ανάθεσης εργασιών επισκευής και αποκατάστασης αντλιοστασίων και υδρευτικών δικτύων του Δήμου Σαμοθράκης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση τη προκήρυξης.
 3. Περί εισήγησης της οικονομικής επιτροπής για επιβολή τέλους χρηστών στα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο