Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-3-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-3-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 08-03-2019

Αρ.Πρωτ: 1072

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.
2. Περί ανάθεσης σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.
3. Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου ‘’Αποκατάσταση τεχνικού επί της συνδετήριας οδού Αλώνια-ΤΔ/41 ΣΠ’’ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
4. Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου ‘’Εργασίες εκσκαφής και εγκιβωτισμού φρεατίου υδρομάστευσης για την εξασφάλιση επάρκειας υδροδότησης οικισμών Καρυωτών’’ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
5. Περί έγκρισης Αποτελέσματος 1ου σταδίου διαγωνισμού ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ( 1 ) ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΙΣΟΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ( 1 ) 4Χ4 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ».
6. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Σαμοθράκης και τα Νομικά του Πρόσωπα, 2019-2020¨.
7. Περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Σαμοθράκης και των Νομικών Προσώπων του, 2019-2020¨ και αξιολόγησης προσφορών.
8. Περί συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Σαμοθράκης και των Νομικών Προσώπων του, 2019-2020¨.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο