Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22/3/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22/3/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 18-3-2019

Αρ.Πρωτ:1286

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί προσφυγής και ανάθεσης των εργασιών ‘’Καθαρισμός Επισκευή και Αποκατάσταση Γεωτρήσεων’’.
2. Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου ‘’Εξοπλισμός Γεώτρησης στην περιοχή Τρύπα Καμαριώτισσας’’.
3. Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου ‘’ Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Χώρα Σαμοθράκης’’.
4. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου της μελέτης ‘’Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) Δήμου Σαμοθράκης’’.
5. Περί προσφυγής και ανάθεσης της ΄΄προμήθειας σωλήνων – αντλίας και λοιπών εξαρτημάτων για ζημίες ύδρευσης και τις ανάγκες αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας όλων των δημοτικών υποδομών.΄΄
6. Περί προσφυγής και ανάθεσης ΄΄της προμήθειας λοιπών εξαρτημάτων για ζημίες ύδρευσης και τις ανάγκες αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας των οικισμών΄΄.
7. Περί τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικονομικό έτος 2019 του Δήμου Σαμοθράκης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο