Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 9-4-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 9-4-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 5-4-2019

 

Αρ.Πρωτ: 1681

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Ατζανός Παναγιώτης
  5. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για του διαγωνισμού Κατασκευή ράμπας και λοιπές εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος του Δ. Σαμοθράκης.

2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός  4Χ4 φορτηγού μονής καμπίνας.

3.Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής και Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή ισότροχου (αρ. διακήρυξης 6874/19-12-2018).

4.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου της μελέτης ‘’Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) Δήμου Σαμοθράκης’’.

5.Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή  λογαριασμού  ύδρευσης λόγω απόλυτης ένδειας κατόπιν σχετικής έκθεσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο