Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16-4-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  16-4-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 12-4-2019

Αρ.Πρωτ: 1804

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1. Βογιατζής Ιωάννης
2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Ατζανός Παναγιώτης
5. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 16η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό Κατασκευή ράμπας και λοιπές εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος του Δ. Σαμοθράκης.
2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός 4Χ4 φορτηγού μονής καμπίνας.
3.Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής και Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή ισότροχου (αρ. διακήρυξης 6874/19-12-2018).
4.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου της μελέτης ‘’Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) Δήμου Σαμοθράκης’’.
5.Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή λογαριασμού ύδρευσης λόγω απόλυτης ένδειας κατόπιν σχετικής έκθεσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
6.Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτήριου και μίνι μάρκετ.
7. Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου ‘’Αποκατάσταση καταστρεπτικών φαινομένων λόγω αστοχίας στο φυτικό πρανές του δρόμου στη Χώρα Σαμοθράκης’’ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
8. Περί προσφυγής και ανάθεσης της εργασίας ‘’Τοποθέτηση σωλήνων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στον οικισμό Ξηροποτάμου Σαμοθράκης ‘’ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο