Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σαμοθράκης

featured

Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο
Σαμοθράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΟΧ 1

Facebook
Twitter