Πρόσληψη έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσληψη έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   Σαμοθράκη 15/6/2022

                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 2737

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Σαμοθράκης  ύστερα από την υπ’ αριθ. 86/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2022» 

και συγκεκριμένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών/τριών Πυρασφάλειας

6

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2

2 μήνες

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

Οι υποψήφιοι:

1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στo Γραφείo Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σαμοθράκης στο mail: [email protected]  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Αποστολούδιας Πέτρος τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551350820.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) εργάσιμων  ημερών από την επομένη εργάσιμη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης που αρχίζει από 16-6-2022 έως και 21-6-2022.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       

      Γαλατούμος Νικόλαος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο