Πρόσληψη τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων και λοιπών κοινόχρηστων υποδομών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσληψη τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων και λοιπών κοινόχρηστων υποδομών  για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 14/7/2021

                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 2443

 

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                        

Ο Δήμος Σαμοθράκης  ύστερα από την υπ’ αριθ. 134/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων και λοιπών κοινόχρηστων υποδομών  για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας,  και συγκεκριμένα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας 3 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2 50 ημέρες

 

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

Οι υποψήφιοι:

  1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στo Γραφείo Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Σαμοθράκης που βρίσκεται στην Χώρα Σαμοθράκης (κτίριο Δημαρχείου)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Αποστολούδιας Πέτρος τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551350820.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης που αρχίζει από 15-7-2021 έως και 19-7-2021.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

       Γαλατούμος Νικόλαος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο