ρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16/4/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16/4/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 12-4-2018

Αρ.Πρωτ.1744

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού γνωμοδοτικού οργάνου του έργου ¨Κατασκευή Υδρευτικών Γεωτρήσεων¨.
2. Περί καθορισμού τρόπου ανάθεσης και Έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δημοτικού δικτύου Δήμου Σαμοθράκης από θεομηνίες και το σεισμό κατά τα έτη 2014-2015».
3. Διάθεση πίστωσης.
4. Περί έγκρισης εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για αναστολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης οι οποίοι εκδόθηκαν βάση των βεβαιωμένων φορολογικών καταλόγων του Δήμου Σαμοθράκης λόγω θεομηνίας.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο