Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 1 και άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 1 και άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2017

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα

Τ.κ. 68002

Τηλ.: 2551350800                                                      ΑΔΑ: ΩΦΣΟΩ1Λ-ΧΔΙ

Fax 2551041204

Email: dim@ samothraki.gr                                     Σαμοθράκη 31/1/2017

Αρίθμ. Πρωτ.: 397

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                Αρίθμ.: 23

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 1 και άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2017»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. την παρ. 1 περιπτ. δ & θ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
  2. την αρίθμ. 18/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζονται τα μέλη επιτροπών των άρθρων 1 και  παρ. 2 του                                        έτους 2017
  3. τις διατάξεις των άρθρων 1 και  9 παρ. 2 του Π.Δ. 270/1981

                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνεται Επιτροπή Δημοπρασιών του άρθρου 1 του π.δ. 270/1981 για το έτος 2017.

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

  1. Βίτσας Αθανάσιος Δήμαρχος, ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της επιτροπής,
  2. 2. Γλήνιας Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται ως μέλος με αναπληρωματικό την Δημοτική Σύμβουλο κα. Βάβουρα Ευαγγελία
  3. Γαλατούμος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται ως μέλος με αναπληρωματικό την Δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη της μειοψηφίας ¨Νίκη της Σαμοθράκης¨ κα. Φράγκου – Μισέντου Άννα

 

Β. Συστήνεται Επιτροπή Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 9 παρ. 2  του π.δ. 270/1981 για το έτος 2017.

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

1.Κουτράκη Μαρία, Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη της μειοψηφίας ¨Αναγέννηση της Σαμοθράκης¨ η  οποία ορίζεται και Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπά Παναγιώτη.

2.Βογιατζή Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται ως μέλος με αναπληρωματικό τον Δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξη της μειοψηφίας ¨Νίκη της Σαμοθράκης¨  Φωτεινού Φωτεινό

  1. Παυλίδου Πασχαλίτσα, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαμοθράκης, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄ ως μέλος με αναπληρωματικό την Ρωμανίδου Παρθένα, προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων με βαθμό Α΄.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Βίτσας Αθανάσιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο