ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΧΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΧΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΧΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΗ μελέτη με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από τις 30/07/2018 με προϋπολογισμό μελέτης 196.059,42€ με Κωδικό ΟΠΣ 5027246 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Η μελέτη «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σαμοθράκης» αφορά στην σύνταξη χωροταξικής μελέτης του νόμου 4447/2016 με στόχο την οργάνωση και ανάπτυξη του συνόλου της εδαφικής περιοχής του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. Σαμοθράκης μέσω κατευθύνσεων και μέτρων.  Η εν λόγω χωροταξική μελέτη έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Έτσι, η μελέτη Τ.Χ.Σ. θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο σχεδιασμού για το Δήμο Σαμοθράκης για τα επόμενα χρόνια.

Η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σε μελετητή.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο