Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 11-6-2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 11-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                  Σαμοθράκη  3/6/2015

                                                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 2445

                                                                                                ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                                                  Συμβουλίου

                                                                                                                 (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 10η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 11-6-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής προσλήψεων ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχιακών αναγκών  και συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2015
 2. Περί καθορισμού τιμών δημοτικού υδροθεραπευτηρίου
 3. Περί ενστάσεων της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Τ.Ε.ΒΕ. αναδόχου του έργου ¨Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων οικισμού Καμαριώτισσας
 4. Περί αιτήματος χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου ¨Πιλοτικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης υδροθεραπευτηρίου Θέρμων¨ στα πλαίσια της πράξης ¨ “Foresting the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising”», με διακριτικό τίτλο «ENERGEIA» του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»
 5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή για την συγκρότηση Β/θμιων Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Νομού Έβρου
 6. Περί αιτήματος εκκαθαριστών για ανάκληση της αρίθμ. 101/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης  που αφορά την ακύρωση τιμολογίων που έχουν εκδοθεί στο όνομα της υπό λύσης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα εγκαίνια της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης στο Μουσείο της Ακρόπολης  και διάθεση εισιτηρίων για την μετακίνησή τους.
 8. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
 9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 10. Έγκριση χορήγησης άδειας μουσικής στον Στεργίου Γεώργιο για το κατάστημά του στην Χώρα Σαμοθράκης
 11. Αιτήσεις πολιτών

  Ο Πρόεδρος

                    

                                                                                         Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8. Κορδώνια Ευγενία

9. Κουτράκη Μαρία

10.Ταμπάκης Νικόλαος

11.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

13.Ατζανός Παναγιώτης

14. Φράγκου Μισέντου Άννα

15. Φωτεινού Φώτιος

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

Δημοσιοποίηση:

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο