Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για συνεδρίαση 16-10-2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής  για συνεδρίαση 16-10-2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη  10/10/2014

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 5501

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής  για συνεδρίαση»

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα  διεξαχθεί στη Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012

  Ο Πρόεδρος

      

   Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Στεργίου Εμμανουήλ

4. Κορδώνια Ευγενία

5.Κουτράκη Μαρία                     

6. Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο