Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 16-2-2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 16-2-2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 13/2/2015

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 699

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για  έκτακτη συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 4η  δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 16-2-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

  1. Τροποποίηση  της αριθμ. 11/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής, παροχή εξουσιοδότησης για σύναψη σύμβαση  ενεχύρου με την  Τράπεζα Πειραιώς και έγκριση των όρων της σύμβασης ενεχύρου για την υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια του προγράμματος ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
  2. ¨Περί ορισμού νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Σαμοθράκης και παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης υλοποίησης πράξης στα πλαίσια της αρίθμ. πρωτ.: 1551/2-7-2014 πρόσκλησης για υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨»
  3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης στην «Κοινωνική Σύμπραξη» στο πλαίσιο του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/FEAD) και του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014 – 2020» για την Ελλάδα
  4. Έγκριση  διακανονισμού ληξιπρόθεσμης οφειλής  του Δήμου προς ιδιώτη για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
  5. Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης στις 18/2/2015 για την εκδίκαση της υπόθεσης ανακοπής του Δήμου κατά της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ

     Ο Πρόεδρος

     

   Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8.Κορδώνια Ευγενία

9.Ταμπάκης Νικόλαος

10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

11.Κουτράκη Μαρία                    

12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

13.Ατζανός Παναγιώτης

14. Φράγκου Μισέντου Άννα

15. Φωτεινού Φώτιος

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

2. Ράδιο Σαμοθράκη (//[email protected]/“>www.radio@radiosamothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο